Właściwość terytorialna.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Adrian Gmyrek Kancelaria Komornicza nr II w Radomiu jest właściwy do prowadzenia egzekucji na terenie obszaru Sądu Rejonowego w Radomiu obejmującego:
miasto Radom,
gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew oraz Zakrzew.

Na podstawie pisemnego wniosku wierzyciela Komornik Sądowy Adrian Gmyrek może prowadzić egzekucję na obszarze obszar właściwości sądów okręgowych w:
Lublinie,  Radomiu,  Siedlcach,  Zamościu.

Sąd Okręgowy w Lublinie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Lublin-Zachód w Lublinie, w Łukowie, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach i we Włodawie.

Sąd Okręgowy w Radomiu obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu.

Sąd Okręgowy w Siedlcach obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Sokołowie Podlaskim i Węgrowie.

Sąd Okręgowy w Zamościu obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.

Systemy elektroniczne

Kancelaria posiada dostęp do systemów teleinformatycznych usprawniających i przyśpieszających proces egzekucji sądowej

Service Image

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Service Image

Ognivo

Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej o rachunki bankowe oraz elektroniczne zajęcia rachunków bankowych

Service Image

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-sąd)

Service Image

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Service Image

ZUS PUE

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Licytacje

Aby zapoznać się z aktualnymi licytacjami wybierz jedną z poniższych kategorii:

Ruchomości

Aktualnie brak licytacji

Nieruchomości

Aktualnie brak licytacji

Spłać zadłużenie.

Wpłat można dokonywać w kancelarii wponiedziałki w godzinach 8:00-17:00, wtorek-piątek w godzinach 7:30-15:00.

Kancelaria Komornicza w Radomiu
ul. Andrzeja Struga 26/28 lok. 5
26-600 Radom
(budynek Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego)

lub na podany poniżej numer konta bankowego:

Numer rachunku bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. – 26 1600 1462 1814 5931 2000 0001
w tytule przelewu wskazując dane dłużnika oraz sygnaturę sprawy Km/Kms/Kmp

Wnioski

Poniżej można pobrać wnioski o wszczęcie egzekucji:

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Adrian Gmyrek

Kancelaria Komornicza w Radomiu
ul. Andrzeja Struga 26/28 lok. 5
26-600 Radom
(budynek Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego)
NIP: 7941733773

Kancelaria czynna:

poniedziałek: 8:00-17:00
wtorek-piątek: 7:30-15:30
przyjęcia interesantów: w środy: 9:00-15:00

e-mail: radom.gmyrek@komornik.pl
tel./fax 48 330-85-16
tel. 510-281-373

Numer rachunku bankowego:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
26 1600 1462 1814 5931 2000 0001

Formularz kontaktowy

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Adriana Gmyrka Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński e-mail: iod.radom.004@komornik.pl

Administratorem danych osobowych jest Adrian Gmyrek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Kancelaria Komornicza w Radomiu ul. Andrzeja Struga 26/28 lok. 5 (dalej „Kancelaria”). Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e- mail: radom.gmyrek@komornik.pl, tel.: 510-281-373 lub adres: 26-600 Radom ul. Andrzeja Struga 26/28 lok. 5. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych. W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Przepisy prawne określają także zasady przetwarzania danych osób, w tym ich wizerunku na potrzeby prowadzonego postępowania i/lub bezpieczeństwa (monitoring). Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Kancelarii.
Jeżeli jesteś Stroną i/lub Uczestnikiem postępowania, jesteś już Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail radom.gmyrek@komornik.pl, telefonicznie 510-281-373 lub pisemnie na adres: 26-600 Radom ul. Andrzeja Struga 26/28 lok. 5. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi. Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych. Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez odpowiedni okres od zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu dokonania rozliczeń Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą. Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.